از خواسته های فرزندانمان حمایت می کنیم!

پس از بازگشایی دانشگاهها در سال تحصیلی جدید، شاهد اعتراض فرزندان دانشجویمان در دانشگاههای امیرکبیر، صنعتی شریف تهران ، همدان ….. به افزایش هزینه های تحصیلی در دانشگاهها هستیم. واگذاری خوابگاهها ، انتشارات، و تغذیه به بخش خصوصی و افزایش هزینه های هر ترم و کاهش هر ساله ظرفیت دانشجویان دولتی به 7 درصد قبول شدگان و پولی شدن آموزش عالی اعتراض دانشجویان را در پی داشته است.

با حاکم شدن نگاه سودجویانه سرمایه داری به هر موضوع اجتماعی به خصوص آموزش، بازماندن هرچه بیشتر فرزندانمان را چه در سطح ابتدایی و متوسطه و چه در سطح عالی شاهد هستیم. این سیاست ها که ناشی از دستورات صندوق بین المللی پول و اجرای بی کم و کاست نئولیبرالیسم در همه عرصه های اجتماعی است  باعث گردیده است تا در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی این چنین به مدیران راهکار دهند:

” صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی، اندازه های دولت و حذف دستگاههای موازی وغیر ضرور و زاید”

این صرفه جویی از آموزش و بخش سلامت و دستمزدها با گران کردن کالاها آغاز گردیده است. این چگونه منطقی سازی است که آموزش باید طبقاتی شده و مختص لایه های ثروتمند گردد؟

متاسفانه سالهاست در کشورمان قانون اساسی به کناری پرتاب شده و بندها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها جای آن را گرفته اند. اصل 30 قانون اساسی به صراحت به مدیران و سیاست گذاران حکم کرده است که: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.» این چرخش 180 درجه ای به چه منظور است؟

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن درخواست اجرایی شدن اصل 30 قانون اساسی از خواسته های فرزندان دانشجو مبنی بر:

1- عدم هرگونه افزایش هزینه اسکان و تغذیه در سال تحصیلی جدی

2- علنی شدن قوانین و آیین نامه های مصوب موجود در برابر دانشجویان

3- برگزاری جلسه میان وزیر و نمایندگان دانشجویان

را حمایت کرده و خواستار اجرایی شدنش هستیم.

فرزندان دانشجو؛

سیاست های سرمایه داری خواهان برده هایی آرام و سر به زیر است. آنان نه تنها نان، بلکه شعور ما را نیز می خواهند از ما بربایند. به میثاق 16 آذر وفادار بمانید و اتحاد، مبارزه، پیروزی را سرلوحه تلاش های حود کنید. ما نیز با شما هم صدا و هم آوا هستیم. خواست شما خواست ماست.

طبقه کارگر زمانی به خود خواهد بالید که هدف خود را ،از کارکردن و کسب درآمد ونتیجه کار خود را ،در آثار ماندگار خود(فرزندان طبقه کارگر،عالیترین فرزندان خود که همانا دانشمندان تمامی علوم میباشند) متجلی کرده وبه معنای واقعی کلمه کارساده تولید شده طبقه کارگر تبدیل به کاری در عالیترین درجه باشد.

جنبش کارگری متحد جنبش دانشجویی

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 8 مهر 1395