گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت گندم کاران

گندم کارانی که با هزار مشقت و قرض از بانک ها خود را به فصل درو می رسانند بعد از درو باید در به در ادارات دولتی برای دریافت پول گندم خود باشند. متاسفانه دولت بعد از 4 ماه هنوز پول گندم کاران استان البرز ، مازندران، …. و دیگر استان هابطور کامل پرداخت نکرده و تاکنون فقط 30 درصدش را به کشاورزان پرداخت کرده است. این درحالی است که یکماه پیش هم رییس جمهور و هم اقای نوبخت اعلام کرده بودند که تا اخر شهریور طلب گندم کاران تسویه خواهد شد.

گندم کاران پول دریافتی را باید به کارگر، سم، تراکتور و بدهی به بانکها بپردازند. گندم کاران بابت این دیر کرد دولت، باید به بانکها دیر کرد داده و آنچه برایشان می ماند زحمت و خستگی و بی انگیزه گی برای کاشت سال بعد میباشد.
از دولت باید پرسید چگونه برای دادن پول به کشاورز گندم کار پول نیست اما برای واردات گندم از چند ماه قبل پول در حساب بانکهای خارجی هست؟
مافیای مالی به دنبال نابودی کشاورزی و واردات بیشتر گندم و سپردن نان کشور به خارجی ها تلاش می کند. دولت به هوش باشد!