ششمین سال انتشار نشریه کارگری پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران بر همه کوشندگان سندیکایی و کارگری خجسته باد!

ازمهرماه 1388 فعالیت مطبوعاتی کارگران فلزکارمکانیک در میان کارگران با انتشار خبرنامه فلزکار آغاز و در مهرماه سال 1390 نشریه پیام فلزکار منتشرگردید. از شماره 17 اردیبهشت سال 92 به پیشنهاد سندیکای کارگران شرکت واحد و همراهی دیگر سندیکاها این نشریه به پیام سندیکا تغییر نام داد.

payamkargar-6sal