گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازخلاقیت کارگران ذوب آهن

پس از راه اندازی کوره بلند شماره 3 در تابستان 88 و انجام گراف های تعمیراتی و تعویض قطعات و تجهیزات سیستم بارگیری و عدم پشتیبانی و تامین تجهیزات از سوی شرکت سازنده، با خلاقیت کارگران مکانیک ذوب آهن در بخش کوره بلند با کاهش زمان تعویض شوت تغذیه کننده سیستم از 18 ساعت به 12 ساعت و سپس 6 ساعت و تعویض دریچه های MCG و ISV و بومی سازی آن بدون حضور کارشناسان خارجی این تعمیرات به نحو احسن و با زمان کمتری انجام پذیرفت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از مدیرت ذوب آهن انتظار دارد همانطوریکه کارگران خلاقیت و توان خود را به کار می گیرند تا با صرفه جویی در منابع مالی و زمان بری تعمیرات به نفع شرکت قدم بردارند مدیریت هم باید در مورد پاداش و افزایش دستمزد این کارگران و سایر کارگران تلاش کند.

انگیزه و خلاقیت در مسیر تامین نیازهای مادی و روحی کارگران از جمله افزایش دستمزدها و رسمی نمودن کارگران صورت خواهد گرفت.