گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

امروز 14 مهر پس از پایان کار روزانه ، کارگرانی که از محل کار به خانه می رفتند این بار به خانه نرسیدند. پرایدی که متعلق به یکی از کارگران بود و همکاران خود را سوار کرده تا به مقصد برساند با منحرف شدن تاکسی سمندی که از روبرو می آمد تصادف کرده و 2 تن از کارگران کشته شدند. مابقی حادثه دیدگان نیز به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل گشته اند. کشته شدگان نیز به سردخانه منتقل شده اند.

این حادثه در 2 کیلومتری کارخانه به وقوع پیوسته و هنوز معلوم نیست که مدیریت کارخانه که مقصر اصلی این حادثه است، ایا برگه حادثه به بیمه داده است یا خیر؟ تا خانواده های داغدیده کارگران از حقوق بیمه حوادث بهره ببرند؟

سالهاست که فعالین کارگری و سندیکایی از مدیریت قدیم و جدید خواهان سرویس رفت و آمد متناسب با کار و شرایط زیستی شوش هستند. بی تردید اگر کارگران نه با خودروهای شخصی خود بلکه با سرویس کارخانه به منزل می رفتند ، الان درخانه نزد فرزندانشان بودند نه در سردخانه و یا روی تخت بیمارستان نظام مافی شوش.

کارگران سندیکایی هفت تپه تمام تلاش خود را خواهند کرد که خانواده های بلادیده به حقوق حقه خود برسند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک این غم از دست دادن همکاران زحمتکش را به سندیکای کارگران هفت تپه و عموم کارگران هفت تپه و خانواده های داغدار «مهدی صالحی» و «احمدی» تسلیت می گوید.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

14 مهر 95