شورای شهر شریک دزد و رفیق قافله

” به نام دادگر”

کارگران و زحمتکشان شرکت واحد،

تاخت و تاز شهرداری تهران در بذل و بخشش اموال مردم تهران در نبود نهادهای نظارتی مانند شورای شهر ( که قبلا خریداری شده اند) سر از مجلس شورا در آورد. قالیباف برای رسیدن به اهداف بلند پروانه خود بی محابا دست به حراج شهر تهران و اموال مردم می زند. ایشان به قیمت مرگ شهر تهران وقیحانه پیشنهاد رشوه به نمایندگان مجلس (کارت 500 هزار تومان) به نمایندگان مردم در مجلس می دهد.

آقای شهردار،آقای دکتر و مهندس، آقای خلبان، دستان آلوده به فساد جنابعالی در حراج اموال مردم، کارگران را به خاک سیاه نشانده است.
کارگران شرکت واحد سالهاست بدنبال حق مسکن خود جلوی دفتر شما با زن و بچه اجتماع میکنند آنوقت شما به جای پاسخگویی به این قشر ضعیف بدنبال مطامع خود در کرسیهای بالاتر هستید؟ کارگران به درستی عدم پاسخگویی شما را فهمیده اند. شما نمایندگان شورای شهر را که تنها نهاد نظارتی بروی اعمال شماست، مدتهاست خریده ای و به گمان کارگران بهترین تخصص شما فقط دادن رشوه است تا راحتر کارگران شرکت واحد را سرکوب و آنها را بداونید. بیش از 18 روز از آغاز سال تحصیلی می گذرد و دادن جوایز شاگردان ممتاز و تحویل لباس فرم پرسنل به تاخیر افتاده است. مسوولین شرکت واحد میگویند بودجه نیست. آیا بودجه فقط برای کارگران نیست؟ مگر با این روش مدیریتی می گذارید بودجه ای هم بماند.
خانوم معصوم آباد،
سکوت شما و دیگر نمایندگان شورای شهر در مقابل فسادهای شهرداری تهران و عدم پیگیری و پاسخگویی ، کارگران را ذله کرده است. بترسید از زمانی که ندای حق کارگران دوباره در مقابل شورای شهر طنین انداز شود.
کارگران سندیکایی شما را وادار به پاسخگوی و دادن حقوق کارگران خواهند نمود.