خبری از شرکت واحد

” به نام دادگر ”

با خبر شدیم هم اکنون ساعت 9 و 30 دقیقه بامداد در تعمیرگاه سامانه یک آقای سنندجی مدیر عامل و آقای هاشمی از مدیران شرکت در حال سخنرانی و تبرئه خود در میان کارگران شرکت می باشند.

در سخنرانی برای کارگران ایشان به چند موضوع اشاره کرده اند : 1- کارگران را استخدام کشوری از سال 89 کرده اند که کسی نتواند کارگران را اخراج کند 2- ایشان هیچ زمینی دریافت نداشته اند  3- تمامی فکر ایشان پرداخت حقوق در سر موعد است.

پاسخ ما به سخنان ایشان که بی شک از سوی دوستانش رصد می شود چنین است و امیدواریم پاسخ بگوید.

1-آقای سنندجی هیچ کارگری استخدام کشوری نیست و این را دفترچه های بیمه ما می گوید. چرا دروغ. هنوز هستند برادران سندیکایی ما که بدست شما و عوامل تان اخراج شده اند فقط برای دفاع از حقوق کارگران.

2-شاید اقای سنندجی زمینی دریافت نکرده اند اما چرا ایشان از فیش حقوقی و مزایای آن چنانی خود حرفی نمی زنند؟ آقای سنندجی ما برای هر یک تومانی که از شرکت دریافت می کنیم بیش از 50 تومان سود به شرکت می دهیم شما بگویید چقدر سود دهی برای شرکت هر ماه ایجاد می کنید؟

3-گفته اید تمام هم و غم شما تهیه پول برای حقوق ماهانه ماست. ایا همین اعتراف نشان از آن ندارد که شما مدیر خوبی نیستی و با این همه امکانات نتوانسته ای سود دهی شرکت را برنامه ریزی کنی؟ و برای پرداخت دستمزد ما کارگران که از بلیط فروشی و تبلیغات و دهها کار درآمد زا بدست می آوری چنین زانوی غم بغل کرده ای؟ ایا بهتر نیست به دلیل این سومدیریت خودت و مدیرانت را برای یک سال از حقوق و دستمزد و انواع مزایا محروم کنی و تا شرکت سوده نشده هیچ پولی نه تو و نه مدیرانت دریافت نکنند؟

در خصوصی سازی که شما سنگش را به سینه می زنی، مدیرانی چون شما از سود درصدی را به عنوان حقوق می گیرند نه از زیان؟ و ایا به همین دلیل نیست که شرکت با مدیرانی چون تو به این روز افتاده؟

شب به خانه که می روی ببین این نانی که به سفره می بری واقعا حلال است؟

 

منبع کانال تلگرامی فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد