گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

پس ازشش روز اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه در رابطه با حقوق های معوقه ، با توافق مشروط با کارفرما به شرح بخشنامه ارسالی اعتصاب را پایان دادند. همچنین مقرر گردید بدلیل مخالفت کارگران با ادامه فعالیت شورا درشرکت و نارضایتی ازعملکرد آنان؛ کارگروهی جهت پیگیری مابقی مطالبات کارگران تشکیل شود.

hafttape-1