سونامی خصوصی سازی به شرکت واحد رسیده است!

” به نام دادگر “

همکاران شریف شرکت واحد، حمله به دستآوردهای کارگران در کشور به شرکت واحد رسیده است. مدیریت شرکت واحد و شهرداری برای خصوصی سازی این مجموعه بزرگ کارگری دیگر به صورت آشکار ، این واحد بزرگ کارگری را به مناقصه گذاشته اند. گویا از هیچکس و هیچ چیز هم ابایی ندارند. کارگران بدانند که با اجرایی شدن خصوصی سازی، دیگر هیچ کارگری امنیت شغلی نخواهند داشت. دشمنی مدیریت و شهردار با کارگران شرکت واحد یدی طولانی دارد. مدیریت شرکت به غلط فکر می کند که با خصوصی کردن شرکت واحد می تواند کارگران را از حقوق خود محروم کند.

همکاران گرامی، بدانید با اجرای این طرح عرصه زندگی هر روز به کارگران تنگ تر میشود و قطعا وضع معیشتی کارگران روز به روز خرابتر خواهد شد. کارگران هوشیار باشید که مدیریت و شهردار تهران تنها مقصران این طرح نیستند بلکه خود پرسنل هم باید بدانند مسوولیتی بر گردن آنهاست و باید با قامتی بلند و رسا مخالفت خود را به گوش آقایان برسانند. ادامه روند خصوصی سازی آنهم بدین شکل غیرانسانی و ناقص من درآوردی فقط در جهت تخریب دستاوردهای کارگران، کاهش حقوق و از بین بردن امنیت شغلیشان می باشد. آقایان بدانند که کارگران با تمام توان خود در مقابل این حرکت غیرانسانی خواهند ایستاد.
سندیکاهای کارگری مبارزه در راه افشای فساد را الویت کار خود می دانند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، سنگر مطمئن کارگران و کارکنان شرکت واحد است.

منبع کانال تلگرامی فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران