پیام شادباش به فدراسیون جهانی اینداستریال به مناسبت تصویب و اعلام عضویت رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در این فدراسیون.

«رود به دریا پیوست»

با درود بر رفقا، برادران و خواهران عضو  شورای مرکزی فدراسیون جهانی اینداستریال و همه اعضای کوشنده آن.

خبرهای مسرت بخش انجام موفقیت آمیزکنگره دوم  و انتخاب هیات جدید رهبری « فدراسیون جهانی اینداستریال» در برزیل، و همچنین قبول رسمی عضویت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در صفوف رزمنده و موفق فدراسیون در جریان تصمیم های روز 3 آکتبر (12 مهر ماه 1395) را دریافت کردیم. از اینکه خود را در میان رفقای فدراسیون می بینیم خوشحالیم.

هر چند سالهاست شما با حمایت های همه جانبه خود مبارزات کارگران ایرانی را پوشش داده اید و با اخطارهای مکرر نسبت به نقض حقوق انسانی و کارگری کارگران ایرانی به دولتمردان ایرانی اعتراض نموده اید، که از این بابت از شما سپاسگزاریم.  ما بر این باور هستیم که عضویت رسمی سندیکای فلزکار فصل جدید و کیفیتاٌ نوینی را در این فعالیت های مشترک و بهم پیوسته ما رقم خواهد زد.

ما در زمانی به اینداستریال بزرگ محلق می شویم که سندیکاهای کارگری ایران، بویژه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، و کوشندگان کارگری برای برپایی و دفاع از حقوق سندیکایی خود به شدت زیر فشار قرار دارند. با محدود کردن سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و دیگر سندیکاهای کارگری سیاست های ضد بشری صندوق بین المللی پول هر روز سنگری از کارگران را گرفته و جای پای خود را در عرصه اقتصادی و کارگری محکم تر می کنند.

هجوم به تامین اجتماعی، هشت ساعت کار، بازنشستگی و از همه مهمتر دستمزدها مدتهاست آغاز شده است. با فرامین صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی کارگران ایرانی روازنه با 8 ساعت کار کمتر از 8 دلار دستمزد میگیرند.

سمت و سوی اقتصادی کشور ما به سوی ارزان سازی نیروی کار و آماده کردن کشور برای سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری است. این روند با کلید خوردن نهایی تغییر قانون کار به نفع سرمایه داری لجام گسیخته و حذف مواد حمایتی آن در مجلس آغاز شده است. البته این تهاجم سرمایه داری تنها در کشور ما نمود ندارد و سیاست جهانی آن بوده که شما هم در کشورهای خود آن  را لمس می کنید.

ما اعتقاد داریم تا زمانی که مبارزات ما در سطح بین المللی به سمت مبارزه ای آگاهانه و متحد پیش نرود ، تهاجم سرمایه داری هر روز افزایش می یابد. برای توقف سرمایه داری اتحاد ما لازمه این حرکت است.

ما ضمن سپاسگزاری از اعتمادی که به سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران از سوی اعضا و شورای مرکزی فدراسیون شده است خود را پرتوان تر از همیشه در کنار شما می بینیم.

 

قدرتمندی «اینداستریال» قدرتمندی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران است.

 

سندیکای فلزکار مکانیک ایران

آبان ماه 1395