گزارش پیام سندیکا از ایران خودرو

با گذشت 8 ماه از سال جدید و افزایش تولید 20 درصدی نسبت به سال گذشته ، مدیریت ایران خودرو به جز یک فقره واریز 600 هزارتومانی برای افزایش تولید هیچ مبلغ دیگری نپرداخته است. این در حالی است که خطوط با ظرفیت کامل کار کرده و حتا سرعت خطوط نیز بالا رفته است.
در مواردی حتا روز های جمعه را هم مدیریت کار اعلام کرده که موجب ناراضایتی کارگران بوده است.
یکی از حقوقی که مدیریت تلاش دارد به فراموشی بسپرد موضوع پاداش افزایش تولید است که در سالهای قبل هر دو ماه یکبار پرداخت می شد. مدیریت با حذف پاداش این افزایش تولید در حقیقت می خواهد هزینه هایش را کم کرده و به پاداش مدیران بیفزاید.