گزارش پیام سندیکا از کشاورزان سیب زمینی کار

با آمدن روزهای برداشت محصول سیب زمینی توسط کشاورزان، دلالان این رشته به تکاپو افتاده و سیب زمینی را با نرخ کمتر از 300 تومان کیلویی از کشاورزان زحمتکش می خرند

در حالی است پول سیب زمینی خریداری شده سال گذشته این زحمتکشان هنوز پرداخت نشده است.

کشاورزان می گویند قیمت سیب زمینی در بارفروشی ها بیش از 600 تومان است و همان موقع هم پول را می گیرند. در حالی که کشاورز با یکسال زحمت و هزینه کرد سم، کود، کارگر کمتر از 300 توان انهم با چک های مدت دار تا یکسال سهمش است ولی دلال در طی هفته 300 تومان سود به جیب می زند.

متاسفانه رویکرد دلال مابانه دولت در بخش کشاورزی موجب نابودی کشاورزان و کشاورزی گشته است. ایا ما باید به دستور صندوق بین المللی پول فقط نفت تولید کنیم و سیب زمینی را هم از خارج وارد کنیم؟

نابودی صنعت ، کشاورزی، دامداری، شیلات، باغداری خواست سرمایه داری جهانی در کشورهای نفت خیز است.