گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تحصن بازنشستگان فولاد

امروز بیش 300 تن از کارگران بازنشسته فولاد اصفهان برای چندمین بار متوالی برای دادخواهی نسبت به روشن شدن وضعیت صندوق درمان فولاد ، بیمه عمر و حوادث، همسان سازی حقوق ، سختی کار و مابه التفاوت حقوق های مانده از سال 70 به وزارت کار آمده و در محوطه و بیرون وزارت کار دست به تحصن زدند. آنان با انتخاب 8 نماینده برای مذاکره با وزیرکار، به داخل ساختمان وزارت کار رفته که فقط آقای احمدی به طبقات بالا برده شد.

تحصن کنندگان به دلیل مدیریت غلط و ناکارآمد وزیرکار طی شعارهایی خواستار استعفای او بوده و شعار می دادند وزیر بی لیاقت استعفا استعفا.

هرچند در ساعت 10 خانم طهماسبی نیز خواستار راه یافتن به ساختمان وزارت کار و یاری کردن آقای احمدی را داشت که با برخورد زشت مامورین حفاظت وزارت کار روبرو شد.

در طول تحصن تا ساعت 12ظهر زمان مخابره خبر متاسفانه دستشویی های وزارت کار را به روی تحصن کنندگان بسته بودندو تحصن کنندگان که همگی بیش از 70 سال از عمرشان می گذرد و با انواع بیماری های کهولت سن دست به گریبان هستند برای قضای حاجت به مسجد بهبودی می رفتند.

آیا با پدران و مادرانی که عمر خود برای آبادانی این مرز و بوم صرف کرده و در فضای اکسید شده ذوب آهن کار کرده اند و امروز برای دادخواهی به خانه خود آمده بودند ، چنین برخوردی شایسته است؟

آقای وزیر کار آیا با پدر و مادر خود نیز چنین استقبال می کنی؟ و درب دستشویی ها را بر رویشان می بندی؟

tahasonkar1