گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تاسیسات نفتی

1-واحد تقطیر پالایشگاه خلیج فارس در حالی آماده بهره برداری شده است که کارگران این مجموعه بیش از 4 ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند. با بهره برداری از این پالایشگاه روزانه 3 میلیون لیتر بنزین، 14میلیون لیتر گازوییل، 4 میلیون لیتر گازمایع، سه میلیون لیتر سوخت جت، 130 تن گوگرد تولید خواهد شد.
2- تعمیرات در پالایشگاه بید بلند و تاسیسات نفت و گاز مسجد سلیمان به دست توانای کارگران و متخصصان ایرانی انجام شد. در این تعمیرات که در گرمای 45 درجه صورت گرفت کارگران برای یک روز هم کار را تعطیل نکردند

پرسش اینجاست : در حالی که همه مسوولین به اتفاق می دانند که بیشترین تولید ثروت و ارز آوری فقط در صنعت نفت است چرا کارگران این مناطق از کمترین امکانات باید برخوردار باشند؟ چرا کارگران این مناطق باید بیش از 4 ماه حقوق نگرفته باشند؟ آیا دست هایی برای ناراضی کردن کارگران و متخصصان ایرانی در شرکت نفت فعالیت می کنند تا از این طریق هم صنعت نفت را از متخصصین و کارگران ماهرمحروم کند و هم راه ورود متخصصین خارجی برای دریافت حقوق های نجومی باز کرده باشند؟