بحران سازی در کشور با خرابکاری در صنعت

موضوع مسکن و یا آنچه در کشورهای صنعتی بدان می پردازند که ساخت مسکن هایی برای کارگران جهت سهولت در رفت و آمد و صرفه جویی در وقت و کاهش خستگی ناشی از طول مسیر خانه تا کارخانه که برای کارگران و کارمندان با هزینه های کم صورت می گیرد، از اساس متفاوت است. این امر در ایران به یک بحران سازی و خرابکاری عمدی اقتصادی منجر شد.
مسعود کریمیان مشاور ویژه صنعتی سازی می گوید:« تولید مسکن مهر بدون کارشناسی در سراسر ایران موجب هدر رفتن سرمایه ای بالغ بر 160هزار میلیارد تومان و نابودی 100 هزار میلیارد تومان محصولات ساختمانی شد. این سرمایه می توانست در خدمت ایجاد 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی صرف شود و کشاورزی ایران را به اوج قدرت محصولات کشاورزی  برساند. با این سرمایه بحران بیکاری رفع و برای حداقل 15 میلیون نفر کار ایجاد می شد.»

صرف ساختن خانه هایی بی کیفیت در قالب شهرهای بیابانی همچون مسکن مهر پرند، پردیس، رودهن، و شهرستان ها بدون توجیه و بدون زیر ساخت های مناسب و فاقد ارزش به حاشیه نشینی دامن زد و موجب افزایش ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی گردیده است.
ورود مافیا به این عرصه و دست اندازی به این سرمایه هنگفت مالی منجر به رکود تولید ساختمان با کیفیت و هدر رفتن سرمایه و سرگردانی زحمتکشان ایران را باعث گردیده است. بیش از 3 سال است که در پروژه های «هسا یک» پرند هیچگونه فعالیت عمرانی صورت نگرفته و این در حالی است که درخواست کنندگان مسکن مهر مبالغ پرداختی خود را در همین مدت به دو برابر قرارداد رسانده اند.
متاسفانه این خرابکاری بزرگ که در سطح مسوولین درجه اول کشور بوقوع پیوست از سوی هیچ نهادی پیگیری نشد و این سرمایه هنگفت در بیابان های ایران از بین می روند.
این خرابکاری سازمان دهی شده و با برنامه ، توان صنعت ی را به چالش کشید و به بحران بیکاری دامن زد و رشد فساد را در میان مافیای ارشد افزایش داد.
 
مازیار گیلانی نژاد رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک