گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

1-بهره برداری از ریل ملی ذوب آهن به دست توانای کارگران و متخصصان ایرانی در اوایل آبان ماه اجرایی شد. متاسفانه پاداش قابل ملاحظه ای به این کارگران داده نشد. چرا؟ آیا حق کارگران به اندازه مدیران مجموعه برای دریافت پاداش نیست؟
2- ثبت نام کنندگان مسکن فولادشهر در محله B 9 خواستار روشن شدن وضعیت آنان در این پروژه هستند و از مدیریت انتظار دارند پاسخگوی این وضعیت به کارگران باشند.
3- با کاهش دمای هوا کارگران شیفت کار خواستار راه اندازی سیستم آب گرم به ویژه در شیفت شب هستند.