تهاجم به زحمتکشان از دو جبهه

بررسی نابودی قانون کار درمجلس که با مخالفت سندیکاهای کارگری و واحدهای تولیدی با امضای تومارهای گوناگون به مجلس ارایه شده و حتا باعث اعتراض انجمن های صنفی و شوراهای فرمایشی و خانه کارگر نیز شده است، کماکان ادامه دارد و نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس به این اعتراضات انتخاب کنندگان خود توجهی ندارند. آنچه در مجلس صورت می گیرد و دولت نیز چه در زمان دولت قبلی و چه در زمان دولت فعلی به آن گردن نهاده است دستور صندوق بین المللی پول برای ارزان سازی دستمزد ها ، از بین بردن بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی …. است.

پیام سرمایه داری به زحمتکشان ایران در این بررسی نابودی قانون کار خلاصه نمی شود. احضار و محکومیت های دوباره و چند باره و به زندان فرستادن کوشندگان موثر کارگری از جمله ابراهیم مددی، داود رضوی، رضا شهابی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و جعفر عظیم زاده و شاپوراحسانی راد اعضای هیات مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران و دستگیری 3 تن از کارگران پارس خودرو هنگام مراجعه به کارخانه دستوری است که باید اجرایی گردد تا توان جنبش کارگری گرفته شود.

درهمین راستا دستگیری دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آقای اسماعیل عبدی و احضار و روانه کردن به زندان بهشتی لنگرودی دیگر عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، ابراهیم مددی، داودی رضوی، رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، شاپوراحسانی راد کوشندگان کارگری نیز در دستور کار است.

چرا عبدی شبانه دستگیر و روانه زندان می شود؟ چرا کوشندگان کارگری همچون جعفر عظیم زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران و مازیار گیلانی نژاد از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هم شبانه دستگیر شدند؟ این شبانه دستگیر کردن کوشندگان صنفی چه معنایی دارد؟ آن هم زمانی که آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که « جلب متهم در روز باید به عمل آید به استثنای موارد فوری » . از ترساندن خانواده های کوشندگان صنفی چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟

واقعا چه فوریتی در دستگیری های شبانه اسماعیل عبدی، و دیگر کوشندگان کارگری وجود دارد؟ آیا اسماعیل عبدی پولهای صندوق ذخیره فرهنگیان را با خود داشت؟ آیا کوشندگان کارگری دست به سرقت از اندوخته تامین اجتماعی زده بودند؟ اسماعیل عبدی چهره ای شناخته شده و فرهنگی است، کوشندگان کارگری سندیکایی بیش از 10 سال است که برای قوه قضاییه و ضابطانش شناخته شده هستند و نشان داده اند که جز بهروزی مردم و خواسته های به حق و قانونی آرمان دیگری نداشته و در خانه و کاشانه هر شب به سر می برند.

این همدست شدن مجلس برای بررسی نابودی قانون کار در مجلس با دستگیری ها و احضارها و احکام سنگین زندان از سوی قوه قضاییه چه رابطه ای دارد؟ آیا جز این است که سرمایه داری برده هایی آرام و سربه زیر می خواهد و با این حرکات می خواهد جنبش اعتراضی را خاموش سازد؟

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک همگام با همه زحمتکشان ایران خواستارتوقف نابودی قانون کار در مجلس و لغو کلیه احکام علیه کوشندگان کارگری و صنفی و آزادی زندانیان صنفی به ویژه اسماعیل عبدی می باشد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

23آبان 95