گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تجمع مقابل مجلس

بنا به اعلام فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک برای اعتراض به لایحه نابودی قانون کار ، از ساعت 10 صبح تجمع شکل گرفت.
قبل از این تجمع شوراهای اسلامی کار از ساعت 9 صبح با حضور اقایان حبیبی و خدایی در مقابل مجلس شروع به سخنرانی کردند و دو نماینده مجلس نیز به جمع این افراد آمده و طی سخنانی از موضع بر حق کارگران دفاع کردند. که با اعتراض دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران آقای ناصر آغاجری و مازیار گیلانی نژاد از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک روبرو شدند که به هیچکدام اجازه صحبت داده نشد. در این تجمع اقای پاکزاد رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران نیز حضور داشت که هنگام سخنرانی ایشان بلندگو توسط پلیس جمع آوری شد و ایشان نتوانستند مخالفت کانون بازنشستگان را اعلام کنند این تجمع که بیشتر از اعضای شوراهای قرچک و ورامین و شهرری تشکیل یافته بود که با چند اتوبوس به مقابل مجلس آمده بودند، پایان یافت.
 با آمدن کارگران سندیکالیست و اعتراضات پیاپی آنان به سخنرانان پشت تریبون و اعلام برگشت قانون کار از مجلس و برپا کردن پلاکارد هایی که از سوی سندیکای شرکت واحد و اتحادیه آزاد آورده شد بود برگزار کنندگان تجمع شوراهای اسلامی کار از جلو مجلس متفرق گشتند.
سندیکاهای کارگری با دادن شعارهایی در رابطه با موضوع معیشت، دستمزد، بیمه تامین اجتماعی ، قراردادهای موقت، برگشت لایحه نابودی قانون کار به اعتراضات خود کماکان ادامه داده و خیابان اصلی مجلس را به تصرف خود در آورده بودند. با بیرون رفتن شوراهای اسلامی کار تربیون به دست سندیکاهای کاری افتاد و شروع به سخنرانی و دادن شعار و نصب پلاکارهای خود کردند. در این تجمع که لحظه به لحظه تعداد افراد افزایش می یافت شعارها فقط در راستای برگشت قانون کار از مجلس دور می زد. مدیریت خوب کوشندگان کارگری سندیکای شرکت واحد نیز این گردهمایی اعتراضی را هماهنگ تر کرده بود. با برخورد پلیس و جمع آوری پلاکاردی قطعنامه سندیکای کارگران شرکت واحد خوانده و تظاهرکنندگان متفرق گشتند.  
tazahorat-ghanoonkar3
tazahorat-ghanoonkar4
labourlawprotest-11 labourlawprotest-10 labourlawprotest-9 labourlawprotest-8 labourlawprotest-7 labourlawprotest-6