گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

مدتی است که شرکت ایران خودرو برای بازنشسته کردن کارگران ورودی سال 75 این شرکت اقدام به تشکیل پرونده ای برای بازنشسته کردن این کارگران کرده است. این نگرانی کارگران و سایر کارگران این موضوع است که آیا مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین 5 سال آخر دریافتی کارگران است یا مانند سالهای گذشته 2 سال آخر محاسبه خواهد شد. هرچند که سنوات کارگران کماکان سالی 40 روز محاسبه خواهد شد.