گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه

در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵کارگران پیمانکاری پتروشیمی بوشهر  که از وضعیت بد خوابگاه و امکانات رفاهی و همچنین دیر پرداخت دستمزدشان ناراضی هستند، تصمیم به اعتراض مقدماتی گرفتند تا در صورت عدم رسیدگی به اعتراض و در نهایت اعتصاب ادامه دهند. 

ابتدا بایستی خواسته ها مطرح می شد و سپس کارگران در راستای درخواست خود حرکت نمایند. آنان نبود آبگرمکن را در این هوای سرد و نصب سریع آن را در کمپ ها خواستار شدند ؛چرا که به علت حمام آب سرد همه کارگران دچار عفونت سینه شده بودند و دیگر اینکه مخزن آب از شیر لوله ها زنگ آهن بیرون میداد و این حکایت از بی توجهی نسبت به آب شست و شو بود.

البته پیش از این نیز اعتراض هایی در جهت خوراکی های آلوده و مسموم شده بود که نتیجه آنچنانی نداشت‌ و مهمترین دلیل آن درخواست خوراک ارزان و نسیه از جانب شرکتها به پیمانکاران بوده است. در پی اعتراض اخیر و بررسی وضعیت آب مشخص شد که مسؤول کمپ ها، بدون تحویل گرفتن آب و صرفه جویی در پول دادن به راننده تانکر آب،اقدام به فاکتورهای دروغین نموده است .  حال وضعیت آب تا حدودی بهتر شده و آبگرمکن برای حمام کارگران در کمپ نصب کرده اند و بعد از چند روز حقوق یک برج را به کارگران پرداخت نموده اند. البته هنوز وضعیت نابسامان مسمومیت غذایی درست نشده و همین امروز در تاریخ ۱/9/۱۳۹۵ هم بسیاری از کارگران مسموم شدند و از سرکار با حالتی نیمه جان مرخصی گرفتند تا پیش دکتر بیایند و خودشان را معالجه نمایند. آنها نمی توانند پیگیر مطالبات تندرستی کارگران شوند؛ چون حساب و کتاب سود دهی شان بهم میخورد؛ چرا که ماست،تخم مرغ و همه غذاهای فاسد را به ایمنی کارفرما داده ایم؛ ولی سودی نبخشید و من سخن یکی از پرستاران بیمارستان عسلویه را به یاد دارم که نماینده شرکت میگفت:چرا با کارگران اینگونه برخورد میکنین؛چرا که مسمومیت ایجاد شده بسیار کشنده هست…

با سپاس(وارتان خرمدین،کارگر پارس جنوبی عسلویه)