گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

امروز 8 آذر سال 95 کارگران بازنشسته شده در سال اسفند ۹۴،و بازنشستگان امسال نیشکر هفت تپه بدلیل پرداخت نشدن سنوات خدمت به همراه خانواده های خود مانع ورود ماشینهای حمل نیشکربه کارخانه از ساعت ۸الی۱۱ بمدت سه ساعت شدند‌. متاسفانه کارفرما با سردواندن کارگران ظلم دیگری را به این خانواده ها تحمیل می کند.