اعتصاب خلبان های لوفت‌هانزا

با شکست حوردن مذاکره اتحادیه خلبان های لوفت هانزای آلمان با مدیران این شرکت هفتمین روز اعتصاب نیز پشت سرگذاشته شد و تا فردا ادامه خواهد داشت.
سخنگوی اتحادیه خلبان های آلمان می‌گوید: چهارسال متوالی است که در حال مذاکره هستیم، ولی تا کنون نتوانسته ایم به هیچ توافقی در رابطه با افزایش دستمزد خلبان ها برسیم. ما خواهان افزایش دستمزد خلبان ها در یک مرحله بیش از سه درصد هستیم.

در جریان اعتصاب چهار روز گذشته ۲۷۵۵ پرواز لوفت هانزا لغو و بیش از ۳۴۵هزار مسافر سرگردان شدند. این اعتصاب روزانه 11 میلیون دلار به شرکت لوفت هانزا زیان وارد می سازد.
کارفرمایان با آگاهی کامل از این زیان در تقابل با اتحادیه خلبان ها هستند. لغو پروازها به اعتبار این شرکت ضربه ای اساسی وارد خواهد ساخت.
لوفت هانزا که بزرگترین شبکه هواپیمایی اروپاست  برای شکست دادن اتحادیه خلبان ها و بی اعتبار کردن آن و نیفزودن به حقوق خلبان ها زیان های بیشتری را تحمل خواهند کرد.
9 آذر 1395