سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران از اعتصاب عمومی کارگران کره جنوبی حمایت می کند

سندیکاهای کارگری کره جنوبی امروز،  30 نوامبر (10 آذر ماه) در اعتراض به سیاست های ضدکارگری دولت خانم “پارگ گوئن های” یک اعتصاب عمومی سازمان داده اند که مورد حمایت فدراسیون های سندیکایی جهان و از جمله اینداستریال قرار گرفته است.

برادران کارگر ما در کره جنوبی متفق القول هستند که مبارزه خود بر علیه دولت سرکوبگر و ضد کارگری خانم “پارگ گوئن های” که در هماهنگی با کارفرمایان و انحصار های بین المللی عمل می کند، تا برکناری این دولت ادامه خواهند داد. کنفدراسیون سندیکایی اینداستریال اخیراٌ فاش کرده است که شرکت های انحصاری در ازای حمایت دولت از سیاستهای ضد کارگری و دیگر اقدام های مورد نظر کارفرمایان رشوه های کلان به یک متحد و دوست نزدیک خانم رئیس جمهور پرداخت کرده اند.

دولت کره جنوبی برای مدت های طولانی سعی کرده است که با حمله و تغییرمفاد حمایتی قانون کار برای کارگران و سندیکا های کارگری، مبارزه کارگران این کشور بر ضد سیاست های نولیبرالیستی حاکم در صنایع و اقتصاد این کشور را تضعیف کند.  سیاست های دولت در سال های اخیر شامل حمله پلیس به تجمع های قانونی کارگران،  حمایت از اقدام کارفرمایان به کاهش دستمزد های کارگران، یورش به دفاتر سندیکاهای کارگری، و دستگیری صدها نفر از اعضای اتحادیه های کارگری به جرم انجام فعالیت های مسالمت آمیز و از جمله دستگیری و صدور حکم پنج سال زندان برای آقای «هان سنگ گیون»، رهبر «کنفدراسیون سندیکاهای کارگری کره» می باشد.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک امروز نامه اعتراضی ای را در حمایت از اعتصای عمومی کارگران کره جنوبی به خانم “پارگ گوئن های”  ارسال داشت و کپی این نامه را در اختیار سازمان های کارگری کره جنوبی گذاشت.  سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در این نامه از حق تجمع و تشکل صنفی و سندیکایی کارگران که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه های بین المللی حقوق بشر  مورد حمایت قرار گرفته است، پشتیبانی کرده و دولت کره جنوبی را به اجرای دقیق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار فراخوانده است.  متن انگلیسی این نامه در صفحه انگلیسی سایت منتشر شده است.