گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

درود به کارگران مرز و بوم ایران زمین
کارگران ایران زمین از  سیستم پیمانکاری و منپاوری خشمگین هستند و دامنه اعتصابات را گسترش می دهند و خواهان گرفتن حقوق قانونی خود هستند.
از حدود دقیقن سه هفته پیش، اعتصاب کارکنان و پیمانکاران شرکت رژین صنعت فاز ۱۷و۱۸ منطقه پارس جنوبی عسلویه شروع شده است که از دست کارفرما (آی.پی.ام.آی) به دلیل پرداخت نکردن معوقات مزدی خود که از سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و سال جاری را پرداخت ننموده است ؛ بسیار خشمگین هستند و دست به اعتصاب گسترده زدند.

این کارفرمای پالایشگاهی که در ۲۲بهمن پارسال پروژه را تحویل شرکت نفت داده است و پولش را گرفته، متأسفانه هنوز پول شركت و پيمانكاران را پرداخت نكرده است و براي خودش حساب و كتاب ميسازد كه شركت بدهكار است و نمره منفی دارد. شركت رژين صنعت می گويد كه ٣٠ ميليارد طلب دارد ؛ ولي كارفرما ميگويد كه شركت رژين  صنعت ٨ ميليارد بدهكار است. كارگران اعتصاب كننده ديروز به دنبال مدير عامل (آی.پی.ام.آی؛ يا مديريت طرحهای صنعتی ايران) آقای سيد مرتضی امامی به كمپ يك كارمندی واقع در بيدخون يورش بردند و خواهان ديدار او شدند تا در مورد مطالباتشان گفتگو نمايند؛ اما ايشان با هماهنگی حراست منطقه ويژه پارس جنوبی و حراست آی.پی.ام.آی از دست طلبكاران بطور پنهانی از درب ايدرو به داخل   سايت رفته و از درب شركت O يك گريخت و فرار كرد.
هم اكنون كارگران درمانده و سرگردان به دنبال سرنخ از مدير عامل هستند تا شايد با صرف هزينه های گزاف بتوانند او را پيدا نمايند و دستمزد كارگری خويش را دريافت بنمايند.
به اميد رهايي از سيستم نابسامان دلالی كار و خصوصی سازی كه همچنان به ويرانگری خويش ادامه می دهد.
با سپاس(وارتان خرمدين،كارگر پروژه ای پارس جنوبی عسلويه،١٧آذر 1395)