گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی بوشهر

در روز 19 آذر کارگران پتروشیمی بوشهر پارس جنوبی عسلویه پنجمین روز اعتصاب خود را در اولین پگاه روز جمعه شروع کردند و با خشم گسترده خویش خواستارتعیین وضعیت حقوقی خود شدند. دیروز معاون کارگاه و سرپرست اجرایی کارگران را تهدید به تسویه و بلک لیست کردند و کارگران همه برگه تسویه حساب گرفتند و گفتند :پس اول پول و مزایای کارگریمان را بدهید،بعد تسویه حساب را امضا می کنیم.

اما امروز به آنان گفتند که به سر کار بروید و معلوم نیست چه تاریخی پول به حسابتون بریزیم…کارگران برگه های تسویه را تحویل ندادند و گفتند که ما فقط پول میخواهیم و تسویه حساب نمیکنیم و اعتصاب را ادامه میدهیم؛البته لازم به ذکر است که آنان به گونه ای سعی در اختلاف انداختن بین کارگران داشتند و تا حدودی هم موفق شدند ؛ولی با وساطت کارگران آگاه ،این نگرانیها برطرف شد و همه کارگران بار دیگر برای گرفتن حقوقشان با همدیگر انسجام دوباره پیدا کردند.

پرسش کارگران در اینجاست که اینهمه پول منطقه پارس جنوبی عسلویه که از فروش نفت،گاز و فراورده های نفتی بدست می آید کجا میرود و چگونه شده است که چندرغاز آن هم به ما نمیرسد؟! واقعن جای تعجب است که مگر کارگزاران حکومتی ما بدنبال چه هستند و مگر درس اقتصاد نخوانده اند تا در خدمت منافع عمومی سرزمین و مردمانشان باشند؟! هدف آنها چیست و چه میخواهند؟ هدفی که نتیجه آن به فقر ،بدبختی و سرگردانی مردم بیانجامد هدف نیست

هدف ما کارگران رشد خود،خانواده و جامعه می باشد و نسبت به کسانی که بر سفره هایمان شبیخون میزنند روی خوش نشان نخواهیم داد و بر آنها خشم می گیریم و طلب حقوق می نماییم. امیدوارم کارگران ایران زمین جسارت و آگاهیهای لازم را در راه طلب حقوق خودشان با توسل به قوانین حقوقی و گفتگوی مسالمت آمیز را فرا گیرند و با کلام نیکوی خودشان ،عصای معجزه گر بیافرینند و در جهت کاشتن لبخنددر وجود مردمانمان و خانواده هامان تلاش پیگیر داشته باشیم

خبر تکمیلی :

با قول شرکت مبنی بر پرداخت پول ، امروز شنبه 20 آذر دستمزد ماههای مرداد و شهریور پرداخت شد و کارگران به سرکار آمدند. ولی مثل اینکه حقوق کارمندان و نفرات دفتر فنی و اداری را برای شهریور پرداخت نکرده اند.

وارتان خرمدین عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

bushehr-pertochemical2