گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی بوشهر

درود به کارگران مبارز ایران زمین. ‌در تاریخ ۲۱آذر 1395 کارکنان امور اداری و فنی شرکت ای سی سی پتروشیمی بوشهر سایت ۳ که با کارگران در اعتصاب برای مطالبه حقوقشان همکاری نکرده بودند حقوق شهریور ماه شان واریز نشد. آنان در اعتراض به این موضوع به مدت یک ساعت در روز۲۱آذر اعتصاب کردند. این درحالی است که کارگران دستمزدهای عقب افتاده شهریورماه خود را دریافت کردند.