یلدا بر بهبود خواهان زحمتکشان و صلح دوستان شادباش!

شب یلدا به کام همه شیرین. از زحمتکشانی که در عرصه تولید کار می کنند تا کارتن خوابی که در سوز سرمای امشب به دنبال جان پناهی است.
یلدا بر پرستارانی که جان مردم را نجات می دهند و بر زنان تن فروشی که سیستم اجتماعی حاکم آنان را وادار به تن فروشی کرده است تا نانی به خانه ببرند ، نیز شاد.
یلدا بر رانندگانی که در جاده ها آواره نانی هستند و کودکان کاری که در خیابان و کارگاههای کوچک استثمار می شوند تا نانی به خانه ببرند نیز، شیرین.

یلدا بر آموزگارانمان که شب را کنار می زنند تا صبحی روشن را آشکار کنند نیز چون آب گوارا باد.
یلدا بر شب شکنان پشت دیوارهای زندان که صبح را در اتحاد خلق می بینند، شاد باد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران یلدای باستانی را به عموم مردم ایران شادباش گفته شبی پر از شادی و گرم بودن خانه ها را با خنده های کودکان در این روزگار سخت برایتان آرزو مندست.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 30 آذر 1395 
_______________________________________________________________________
یلدای ستم شکسته بادا..روز همگان خجسته بادا          
زنجیرستم زپای ملت…باوحدت ما گسسته بادامحمد حسین خوان یغما پیشکسوت سندیکای فلزکارمکانیک