پیام سندیکا، شماره 53 آذر 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران، شماره 52، آبان ماه 95،بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.  در این شماره می خوانید :

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک