من چگونه زندگی کنم؟

اسم من نبی معروفی  و 82 ساله هستم. من یک بازنشسته هستم و حقوقم 900 هزار تومان است که با کسر بیمه و سایر چیزها 840 تومان دستم را می گیرد. یک خانواده 3 نفری را باید خرجش را بدهم. 17 درصد کرایه خانه ام زیاد شده است. یک بچه مدرسه رو دارم و باید با 840 هزارتومان سر کنم. اگر سرما بخوریم  وای به حالمان . اگر بخواهیم یک آزمایش کامل دکتر برایمان بنویسد تنمان می لرزد. اگر بخواهیم بستری شویم آن موقع باید گونی پول پیشمان باشد. میوه که حقی نداریم اسمش را بیاوریم و اگر از جلوی میوه فروشی رد می شویم باید مسیر را عوض کنیم که چشممان به میوه نخورد. موضوع پوشاک گفتنی نیست م

من خیلی خوشبخت هستم که ماهیانه 800 هزار خورده ای درآمد مرتب دارم این وضع منست آن خانواده هایی که سه یا چهار ماه حقوقشان عقب افتاده و معلوم نیست پرداخت شود یا نه چه می کنند؟؟  کارگران بیکار که حسابشان پاک است چی می پوشند؟ چی می خورند؟ خدا می داند ؟؟!!
من همین جا تمامش می کنم چون اگر ادامه بدهم گریه امان نمی دهد.

ن فقط از خودم مثال می زنم. من 9 سال پیش یک دست کت و شلوار از فروشگاه فرهنگیان قسطی خریدم که هنوز که هنوز است آن کت و شلوار را می پوشم. حالا فکرش را بکنید یک خانواده 3 نفره که مثلن من مردش هستم چه باید بکند.