گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران قوطى

با درج گزارشی از کارخانه ایران قوطی، با خبر شدیم که هر ماهه تعدادی از کارگران قرار است اخراج شوند و تعداد این اخراجی ها تا قبل از عید به 30 نفر خواهد رسید.

در همین روند نیز 70 درصد از کارمندان دفتری هم اخراج خواهند گردید.

ایران قوطی به تازه گی حقوق تیرماه کارگران را پرداخته و کارگران با این پرداخت 5 ماه حقوق طلبکارند.