گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه: چرا نی بران هفت تپه تجمع می کنند؟

شرکت ازابتدای بهره برداری به بیش از390 نفر از نی برآن قدیمی و فصلی اعلام کرد که در خانه بمانند و حقوق دریافت کنند . دلیل آن ترس از اعتراض انها نسبت به معوق شدن حقوق و مزایای شان توسط کارفرما بود و در حال حاضر نیز سرکار امسال حاضر نشده اند و در چند روز گذشته حدود90 نفر انها بازنشسته شده اند که باید ترک کار انها درصورت پرداخت 4درصد سهم کارفرما توسط تامین اجتماعی صادر شود. امسال بدلیل کمبود نی برشرکت افرادی را برای نی بای استخدام کرد.

قرار داد آنها بدین صورت بود که روزانه باید هر فرد دو و نیم تن نی ببرند تا حقوق کامل آن روز را دریافت کنند . بادریافت حقوق، انها مشاهده کردند که هرنفر بعضا نصف حقوق دریافت کرده و شروع به اعتراض کردند کارفرما در جواب اعلام کرد که حد نصاب لازم نی درو نکردند که این مصداق بهره کشی وبرده برای است و خلاف قانون.

به همین خاطر درروزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 دیماه هم اقدام به اعتصاب کردند ابتدا درب ورود نیشکر را بستند و سپس جلوی مدیریت شرکت تحصن کردند.