گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مصایب کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه مدتهاست که در مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی شهر شوش و طرح درخواست  تمدید و یا تعویض دفترچه‌ بیمه هایشان با مشکل روبرو گردیده اند.
مسئولان تامین اجتماعی عملی شدن این امر را منوط به پرداخت  مطالبات معوقه  کارفرمای هفت تپه کردند اما ظاهرا کارفرمای بخش خصوصی مجتمع نیشکر هفت تپه  توانایی  پرداخت یکجای مطالبات تامین اجتماعی را ندارد.
شرکت طبق مناقصه با تمام بدهی بیش از500 میلیارد تومانی که حدود180میلیارد ان به تامین اجتماعی است به خریداران واگذارشد. پس از واگذاری متاسفانه روزبه روز بر مشکلات   پرسنل اضافه شده و هر روز یک گروه دست به اعتراض میزنند (پیمانکاران طلب کار. کارگران نی . روزمزدها. بازنشستگان برای سنوات یا 4 درصد بیمه. کارگران دایم وغیره )
طبق مناقصه اگر خریداران نتوانند شرکت را اداره کنند باید واگذاری لغو شود که کارگران خواهان این موضوع هستند.