گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

پس از دو روز اعتصاب امروز 8 دیماه حدود دویست نفر از کارگران بازنشسته شرکت نیشکرهفت تپه جهت دریافت سنوات پایان خدمت خود جلوی ساختمان تجمع کردند. با حضور مدیریت شرکت، هیاتی از سازمان خصوصی سازی و استانداری خوزستان جهت بررسی مشکلات کارگران و موضوع دریافت سنوات به این شرکت مراجعه کردند.

ساعت 4بعد از ظهر جلسه ای باکارگران متحصن برگزارکردند. پس از اطلاع از مشکلات کارگران هیات اعلام کرد در صورتی که خریداران شرکت به پرداخت سنوات و بدهیهای شرکت به کارگران در دو ماه آینده اقدام نکند، واگذاری شرکت به بخش خصوصی لغو خواهد شد.

طبق شرایط مناقصه درصورتی که مالکین نتوانند حتا درمدت 5سال به تعهدات خودعمل کنند سلب مالکیت خواهند شد. و چنانچه پس از 5 سال شرکت درصورت پرداخت بدهی ها و رضایت سازمان خصوصی سازی بصورت قطعی واگذارخواهدشد.