گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن

قلب کارخانه ذوب آهن اصفهان با نام بخش کوره بلند شماره 2 گره خورده است. کارگران پر تلاش این قسمت که به استخراج مواد مذاب و کنترل و هدایت مذاب ها به سوی پاتیل ها مشغول کارند. همچنین بخش تعمیرات آن نیز از اهمیت خاص برخوردار می باشد، تعمیر و نگهداری شیرهای مربوط به سیالات ، نظارت بر خنک کننده ها ، تعمیر و نگهداری تجهیزات مربوط به اکسیژن، گاز، هوا، ازت را نیز از جمله آن می باشد.
متاسفانه سختی این بخش با دستمزدهایش همخوانی ندارد. افراد پس از چندی به دلیل سختی کار از این بخش به بخش های دیگر خود را منتقل می کنند. در حال حاضر ضرورت بازنگری در چارت سازمانی به دلیل انتقال افراد با تجربه و آموزش افراد جدید با توجه به سیستم بارگیری جدید کوره بلند شماره 2 این سیستم از ضروریات است.

متاسفانه نه تنها در این بخش بلکه در کل کارخانه نمایندگانی که بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند و یا بخواهند سندیکای کارگری ایجاد کنند، به دلیل اخراج از کار وجود ندارند.
طبقه بندی مشاغل ، در نظر نگرفتن سختی کار افراد این بخش با استراحت متناسب در کارخانه ذوب آهن صورت نمی گیرد و ضایعات جسمی وارده جبران ناپذیر بوده و بیشتر افرادی که در این بخش کار می کنند بعد از بازنشستگی با بیماری های گوناگون تا آخر عمر دست به گربیان هستند.