گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بی نتیجه بودن تجمع بازنشستگان فولاد

سالهاست که اندوخته صندوق درمانی بازنشستگان فولاد و ذوب آهن به یغما رفته است. این صندوق درمانی خدمات بسیار خوبی را به کارگران ارایه می داد و قرار بود نمونه خوبی باشد برای دیگر صندوق های بازنشستگی کارگری. در این صندوق 80 هزار کارگر بازنشسته عضو هستند. دولت تمامی تلاش خود را در این سالها بکار برده است تا این بازنشستگان از اندوخته های خود چشم پوشیده و در سازمان تامین اجتماعی ادغام بشوند. اما بازنشستگان صندوق درمانی خود را می خواهند چرا که عضویت در این صندوق باعث شده بود تا کارگر فولاد به هر پزشکی که می خواهد مراجعه کند و صندوق هزینه هایش را بپردازد. هرگونه عمل جراحی و خدمات درمانی در بالاترین سطح دریافت کند و صندوق هزینه هایش را بپردازد.

سالهاست که اندوخته صندوق درمانی بازنشستگان فولاد و ذوب آهن به یغما رفته است. این صندوق درمانی خدمات بسیار خوبی را به کارگران ارایه می داد و قرار بود نمونه خوبی باشد برای دیگر صندوق های بازنشستگی کارگری. در این صندوق 80 هزار کارگر بازنشسته عضو هستند. دولت تمامی تلاش خود را در این سالها بکار برده است تا این بازنشستگان از اندوخته های خود چشم پوشیده و در سازمان تامین اجتماعی ادغام بشوند. اما بازنشستگان صندوق درمانی خود را می خواهند چرا که عضویت در این صندوق باعث شده بود تا کارگر فولاد به هر پزشکی که می خواهد مراجعه کند و صندوق هزینه هایش را بپردازد. هرگونه عمل جراحی و خدمات درمانی در بالاترین سطح دریافت کند و صندوق هزینه هایش را بپردازد.