گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران نسوزکار ذوب آهن اصفهان

1-کارگران نسوزکار با داشتن سابقه زیاد کاری متاسفانه از عدم تطابق مدرک تحصیلی با کار مربوطه از گروه و سمت شغلی پایین رنج می برند و خواهان تغییر این وضعیت هستند.
2- سختی کار این کارگران پس از شش سال هنوز محاسبه نشده.  و چرا گروه و سمتی که برای این کارگران در نظر گرفته شده  مورد بازنگری قرار نمی گیرد؟
3- کار سخت و خطرناک برای کارگری با مدرک دیپلم و سابقه 29 ساله با گروه 4 در نظر گرفته شده است. این چگونه عدالتی است؟ آیا مدیران چنین رفتاری را با بستگان خود می کنند؟
4- کار سخت، روابط کاری غیر صمیمانه با کارگران این بخش و تعلق نگرفتن پایه و گروه مناسب شغلی با کار نسوزکاری از دیگر مشکلات کارگران این بخش است.

5- یکی از خواسته های مهم کارگران بعد از موضوع سختی کار ، کمی نفرات نسبت به ادوات ایمنی و نداشتن محیط کاری آرام است که باید مدیریت در این مورد تلاش کند.
6- کارگری با داشتن لیسانس و 12 سال سابقه و تخصص نسوز هنوز موقعیت شغلی در خوری نداشته و این درحالی است که افرادی بدون داشتن تخصص و سابقه دارای سمت و گروه در این بخش هستند. پارتی بازی تا کی؟ و بازی کردن با جان کارگران و متخصصین با این گونه افراد بی تخصص و بی دانش احتمال صدمات جسمی را زیاد کرده است. مدیریت جوابگوی این موارد است.
7- سختی کار، سنوات، گروه مناسب با این شغل، بررسی بیماری های این شغل به ویژه پس از بازنشستگی ، استراحت مناسب با این شغل از اهم خواسته های کارگران است.