پیام سندیکا، شماره 54 دی 95 منتشر شد

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران به شماره 54 دیماه 1395بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

سرپیام ص1

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص6

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص26

یلدا بر بهبود خواهان زحمتکشان و صلح دوستان شادباش! ص56

مصاحبه کوشندگان کارگری با ایلنا ص58

شهر اندیشه یا شهر مغازه ها و پاساژها ص66

چرایی خشم کارگران ص67

واگویه ص69

روستاها و بلایی به نام آقازاده ها ص71

دو شعر از حسین امیدی ( ارومان ) ص72

بیست ونهمین گزارش از کلاس های سواد اموزی ص75

منشور شهروندی یا قانون اساسی ص76

سازمان های مردم نهاد و وظایف مبارزان ص77

من اقتصاددان نیستم، آیا تورم تک رقمی است؟ ص79

کارآفرین های برتر یا دزدان قانونی ص80

پس از یک دوره مذاکرات و اعتصاب جمعی… ص82

دستمزد مساوی و مرخصی زایمان… ص83

کار تو حرف ندارد… ص88

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک