کارگران فلز کار ترکیه علیه دیکتاتور اردوغان بپا خاستند

بنا به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در ترکیه، هزاران کارگر از ١٣ کارخانه اعتصاب فعال راعلیه افزایش اختیارات ریاست جمهوری که دیروز در مجلس ترکیه تصویب شد را اغاز کردند. هماهنگ کننده این اعتصاب، کنفدراسیون انقلابی کارگران صنعتی ترکیه (DISK) می باشد .

اعتصاب از جمعه آغاز شده است. دیروز هیات وزیران دولت ترکیه ان را غیر قانونی اعلام کرد ولی کنفدراسیون انقلابی، بی توجه به آن بر ادامه اعتصاب تاکید کرده است. تا دیروز کارکران ١٣ کارخانه در این اعتصاب شرکت داشتند ولی بنا به گفته دبیر کل کنفدراسیون، کارگران دیگری به آن پیوسته اند .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از این اعتصاب حمایت خود را اعلام می دارد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣ بهمن ١٣٩٥