گزارش خبرنگار پیام سندیکا از رانندگان فرودگاه

باز هم بی کفایتی ورانت خواری دیگر. علیرغم بودن حدود دو هزار تاکسی مشغول فعالیت در فرودگاه مهرآباد که بدلایل مختلف و نبود مسافر و فعالیت مترو از مسافرینشان کاسته شده، متاسفانه با خبر شدیم یک شرکت پیمانکاری دیگر در فرودگاه امام اقدام به گشایش و افزودن راننده کرده است. درصورتی که نیاز به شرکت دیگری احساس نمیشد. نمی دانیم چه دستهای در کار است که با توجه به نزدیک بودن انتخابات قصد بدبین کردن جامعه رادارد. با این حرکت باعث از بین رفتن نان سفره رانندگان قدیمی گردیده اند.