گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه

با توجه به صدمات روحي و جسمي كه كار ممتد در روز و در ماه به نيروي كار پروژه‌ای ‌وارد می‌كند، نيروهاي كار پروژه‌ای ‌انتظار دارند براساس قانون كار و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي كه ايران يكي از امضاء‌كنندگان آن است، كار پروژه‌ای ‌را به صورت دو هفته كار و دو هفته مرخصي (‌طرح اقماري) برنامه‌ريزي كنند. بدون اين كه روي حقوق آن‌ها تاثير منفي به جا بگذارد. زيرا :

طي دو هفته، يك ماه ساعت كاري را انجام می‌دهند و حداقل 16 ساعت بيشتر

كار به صورت اردوگاهي و ‌دور از شهر و خانواده و اسكان در خوابگاه است

ساعت طولاني كار در روز، 12 ساعت