گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ کارکنان شرکت سدید پتروشیمی صدف پارس جنوبی عسلویه در اعتراض به دیرکرد دستمزد ۵ماهه خود تجمع و سر کار نشستند.

در این میان با تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت هر چه سریعتر دستمزدها در پایان بهمن بعد از ظهر به سر کار رفتند.

همچنین صاحبان دستگاههای ماشین آلات و جرثقیل های شرکت پتروشیمی بوشهر نیز از دیروز تاکنون دستگاههای خود را خواباندند ؛ چرا که از خرداد ماه تاکنون دستمزدهایشان را دریافت نکرده اند .

بعد از ظهر امروز با وعده مبنی بر پرداخت پول تا آخر بهمن دستگاههایشان را روشن نمودند و به سر کار رفتند.

شرکتهای فاز ۱۳پالایشگاهی کنگان هم دستمزدهای آبان ماه را هنوز هم پرداخت نکرده اند.

امید است فریاد دادخواهی کارگران سرزمینمان باشیم و برای رسیدن به حقوق از دست رفته آنها سندیکاهای کارگری را ایجاد کنیم تا در سنگر سندیکا به اجحافات پایان دهیم.

با سپاس…(وارتان خرمدین، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران ۲۱/۱۱/۱۳۹۵)