گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران و کارکنان ذوب آهن

1- نگرانی از تمدید نشدن بیمه تکمیل درمان برای سال آینده

2- سیستم بیمه ایران در چند روز گذشته در مراکز درمانی قطع بوده است

3- قرارداد سالن بدنسازی تمدید نشده است

4- تعداد وام های ضروی به کارگران و کارکنان در ماه چه تعداد است؟

5- چه کسی مسوول به هدر رفتن آب در سرویس های بهداشتی کوره بلند شماره 2 است؟

6- کارگران در بخش های مختلف ذوب آهن خواستارتغییر ساعت شیفت 12 ساعتی هستند.