گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

در ماههای اتی کارگران ایران خودرو منتظر اعلام پاداش ازدیاد تولید هستند. بنا به گفته فعالین این شرکت با توجه به افزایش سرعت خطوط تولیدی و پشت سر گذاشتن رکورد تولید سال قبل ، حداقل انتظار از مدیریت ایران خودرو پاداش یک میلیونی به کارگران شرکت می باشند. سال گذشته این پاداش ٦٥٠ هزار تومان بود.