نتیجه شرکت در انتخابات شورای فرمایشی

” به نام دادگر “

.آیین نامه انضباط کار شرکت واحد را که اخیرا تصویب شده و کاملا به ضرر کارگر و به نفع کارفرما را منتشر خواهیم کرد 
.این آیین نامه بدون حضور نمایندگان کارگر و بصورت یکطرفه از سوی کارفرما منتشر شده است
در مقدمه گفته است که  این آیین نامه برای « تنظیم و بهبود کار بین کارگر و کارفرما و ایجاد محیطی سالم و ایمن و رعایت  حقوق انسانی …» تدوین شده است. 

در همین جمله سوالی که پیش می آید این است که برای بهبود کار نباید از کارگران پرس جو می شد که چه چیزی باعث بهبود کار می شود؟
گفته شده ایجاد محیطی سالم و ایمن. ما از مدیریت می پرسیم محیط سالم یعنی رانندگان باشرف و محبوب بین رانندگان شرکت واحد را به مناطق دیگر باید فرستاد؟ 
ایمن یعنی چه؟ یعنی اتوبوس ها پشت سرهم به دلیل عدم رفع نقص فنی دچار حادثه شوند؟ 
رعایت حقوق انسانی را چرا شفاف نمی گویید چیست؟ آیا فقط باید حقوق انسانی مدیر رعایت بشود؟ 
!آیین نامه یک طرفه و به نفع کارفرما. این است نتیجه رای دادن به شورا
.علت پافشاری کارفرما از تشکیل شورا که اصلا به نفع کارگران نیست تایید اینگونه آیین نامه های کارگر بیچاره کن است
 
سندیکاهای کارگری مبارزه در راه افشای فساد را الویت خود می‌دانند
.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنگر مطمئن کارگران و کارکنان شرکت واحد است
 
جهت اطلاع از اخبار روز کارگری و رویدادهای کارگری و اخبار کارگری شرکت واحد به کانال تلگرام فعالین سندیکای
 .کارگران شرکت واحد بپیوندید
یاران به ما بپبوندید
کانال فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد