اعتصاب در سایت ٣ پتروشیمی بوشهر

دروود به کارگران سرزمینم.
در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به دنبال پیمان شکنی کارفرمای پتروشیمی بوشهر سایت ۳ و رییس شرکت ساختمان و نصب در پای بندی به تعهداتشان در حضور کارگران و نماینده و بازرس اداره کار عسلویه مبنی بر پرداخت کردن حقوق کارگران در موعد سر رسید، کارگران دست به اعتصاب زدند.
کارگران باز هم بدون هیچگونه چانه زنی و مماشاتی دست به اعتصاب زدند و سرکارهایشان نشستند و تا امروز، سه روزی هست که هیچ خبری از پول نیست و معلوم نیست کی به حساب آنها پول ریخته خواهد شد.
همچنین در این ماه پایانی سال بیشتر کارگران پروژه ای مجبور به اعتصاب و درگیری برای رسیدن به دستمزدهایشان می باشند.
با سپاس.
(وارتان خرمدین،عضو سندیکای فلز کارمکانیک ایران ۲/۱۲/۱۳۹۵)