گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پاداش مدیران خودرو سازی ها

هاشم یکه زارع در گفتگویی اعلام کرده است که پاداش مدیران در پایان سال یک شصتم سود کارخانه هاست.

ما از مدیران خودرو سازی ها می پرسیم که خودروهای معیوب که به دلیل قطعات وارد شده غیراستاندارد از خارج بر روی خودروها بسته می شوند و شرکت هایی که شماها با رانت تاسیس کرده اید و هیات مدیره هایش از اعضای خانواده و دوستانتان می باشند چرا باید سود یک شصتم بگیرند؟؟ ایا این پاداش به دلیل تولید خودروهای معیوب است که به شما می دهند؟؟

مدیران خودرو سازی بارها از عدم بهره وری مناسب کارگران شکایت می کنند، آیا واردات قطعات معیوب توسط شرکت های این آقایان و تاییدش از سو مدیران عامل و هیات مدیره ها دزدی نیست؟