گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

طی سه سال گذشته سرعت خطوط در ایران خودرو ٣٥ درصد افزایش یافته است. خطوط در هم ادغام شده و تعداد نفرات خط تولید نیز کاهش پیدا کرده است.

تولید خطوط از ٣٠ خودرو به ٤٢ خودرو افزایش یافته که در حقیقت با افزایش سرعت و کاهش نفرات خطوط، خستگی های مفرط، استرس بیشتر، از طرف مدیران به کارگران خطوط تحمیل شده است.

یعنی کارگر ایران خودرو ٢ برابر ٣ سال قبل کار می کند ولی حقوقش افزایش نیافته و میزان دریافتی اش بابت رکودهم ثابت مانده است.