مالیات کارگران و کارمندان

مصوبه ای امروز 7/12/95 تصویب شد که متفاوت بودن کارگران را از کارمندن نشان می داد. بر حسب این مصوبه کارگران باید بیشتر از کارمندان مالیات بپردازند. مصوبه امروز مجلس مبنی بر تصویب معافیت مالیاتی حقوق کارمندان زیر 2 میلیون تومان و کارگران زیر 1.5 میلیون تومان مطرح شد.
با توجه به اینکه مزدبگیران زیر خط فقر دستمزد می گیرند  ما معتقدیم که مالیات باید از حقوق های 5 میلیون به بالا گرفته شود. 
این که کارگران و کارمندان مالیات بپردازند و کمتر از امتیازات اجتماعی بهره ببرند عین بی عدالتی است. برای رسیدن به بلوغ آگاهی کارگران باید به سمت تشکل رفت . باید سندیکاها را بر پا کرد و سندیکاهای موجود را فعال و فعال تر نمود. در غیر این صورت در بر همین پاشنه می چرخد که کارگران و کارمندان مالیات بپردازند و کمتر بهره ای حاصل کنند.
 
بخش آموزش سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران