گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو دیزل

به تازه گی فرم هایی از سوی حراست شرکت میان روسا، مدیران، کارشناسان ارشد و سپس میان کارگران توزیع خواهد شد که در این فرم خواسته شده است که کلیه مسافرت های خارجی خود را به کشور مقصد و تعداد روز اقامت ، و دیدار با چه کسانی و نام همراهان را قید کنند.

این فرم که در حقیقت یک بازجویی تمام عیار است نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور می باشد و هیچگونه توجیه قانونی نداشته و ندارد.