گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه زامیاد

امروز در شرکت زامیاد یکی از پرسنل زامیاد بنام مصطفی …اقدام به خودسوزی در مقابل اتاق مدیر عامل کرد .که با دخالت حراست شرکت موفق نشد.ایشان هم اکنون در بیمارستان بدلیل عارضه شدید قلبی بستری میباشد. این عمل در اعتراض به بی توجهی مدیریت زامیاد آقای حمیدی است که بعد از چندین بار جلسه کارگران و مدیریت زامیاد و عدم توجه به خواسته پرسنل زامیاد صورت گرفته .خواسته ایشان و همه پرسنل زامیاد دریافت حقوقی برابر با سایر خودرو سازیها بخصوص سایپا است.

بدلیل آنکه زامیاد زیر گروه خودرو سازی سایپا بوده ولی حقوق و مزایای زامیاد نصف سایپا است.